مهندس حسن طاهروردی

تیم

مهندس حسن طاهروردی

فوق لیسانس مدیریت

پروژه تجاری فرهنگی امیرالمومنین

تاریخ شروع:72.02.23
تاریخ پایان: 75.26.10
سمت: مدیر مالی و اجرایی

شرکت تعاونی احرار 660 تهران

تاریخ شروع:75.10.11

تاریخ پایان:76.04.28

سمت: عضو هیأت امنا

شرکت تعاونی احرار 660 تهران

تاریخ شروع:76.04.28

تاریخ پایان:99.03.23

سمت: رئیس هیأت مدیره

پروژه مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی شرکت تعاونی احرار 660 تهران

تاریخ شروع:77.02.01

تاریخ پایان:84.08.06

سمت: مدیر شیلات

پروژه مسکونی60 هکتاری پیشوای ورامین شرکت تعاونی احرار 660 تهران

تاریخ شروع:84.09.14

تاریخ پایان:88.12.27

سمت: مدیر پروژه

پروژه 10 هکتاری درختکاری جاجرود شرکت تعاونی احرار 660 تهران

تاریخ شروع:84.05.01

تاریخ پایان:87.07.10

سمت: مدیر پروژه

مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی شرکت کشت و صنعت
احرار زاگرس

تاریخ شروع:89.01.15

تاریخ پایان:94.05.17

سمت: مدیر شیلات