مهندس حسین طاهروردی

مهندس حسین طاهروردی

فوق لیسانس مدیریت

نصب و راه اندازی خط آب معدنی کارخانه زاگرس

تاریخ شروع:90.06.06
تاریخ پایان: 90.10.08
شرکت جاوید ظفر
سمت: مهندس اجرا و دفتر فنی و نصب و پیش‌راه‌اندازی تجهیزات

نصب و راه اندازی خط رب گوجه فرنگی کارخانه گلنوش

تاریخ شروع:92.07.06

تاریخ پایان:92.12.06
شرکت جاوید ظفر
سمت: مهندس اجرا و دفتر فنی و نصب و پیش‌راه‌اندازی تجهیزات

نصب و راه اندازی نوشابه کارخانه گلنوش

تاریخ شروع:93.02.01

تاریخ پایان:93.07.05
شرکت جاوید ظفر
سمت: مهندس اجرا و دفتر فنی و نصب و پیش‌راه‌اندازی تجهیزات

نصب و راه اندازی خط مالشعیر کارخانه پارسیان

تاریخ شروع:95.09.14

تاریخ پایان:96.04.03
شرکت جاوید
سمت: مهندس اجرا و دفتر فنی و نصب و پیش‌راه‌اندازی تجهیزات

نصب و راه اندازی خط آب معدنی کارخانه سارکمی

تاریخ شروع:96.04.13

تاریخ پایان:96.07.27
شرکت جاوید ظفر

سمت: مهندس اجرا و دفتر فنی و نصب و پیش‌راه‌اندازی تجهیزات

پتروشیمی همدان

تاریخ شروع:98.07.06

تاریخ پایان:98.12.18

سمت: دفتر فنی مهندسی و اجرای پایپینگ

نصب و راه اندازی خط قوطی مالشعیر کارخانه شمس

تاریخ شروع:99.02.23

تاریخ پایان:99.06.1

سمت: مهندس اجرا و دفتر فنی و نصب و پیش‌راه‌اندازی تجهیزات