مهندس سعید مرادقلی

مهندس سعید مرادقلی

لیسانس مکانیک

09188122539

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

تاریخ شروع:80.06.15

تاریخ پایان:81.08.06

شرکت سدید جهان صنعت

سمت: فیتر

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

تاریخ شروع:81.08.06
تاریخ پایان:81.09.25

شرکت تناوب
سمت: مسئول اجرایی Piping

پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر

تاریخ شروع:82.05.04
تاریخ پایان:83.06.18

شرکت تناوب
سمت:  فورمن Piping

کارگاه مس سونگون

تاریخ شروع:83.06.20
تاریخ پایان:83.11.24

شرکت مشیران
سمت:  فورمن Piping

پتروشیمی کرمانشاه

تاریخ شروع:83.11.25
تاریخ پایان:85.06.30

شرکت همپا
سمت:  سوپروایزر Piping

پتروشیمی جم

تاریخ شروع:85.07.05

تاریخ پایان:99.05.11

شرکت جم صنعت کاران
JSK

سمت: سرپرست تعمیرات سیستم‌های مکانیکال